Kosten en vergoeding

Wanneer ouderen met Alzheimer zorgbehoevend worden, kunnen zij (of hun familie) een zorgindicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Uw huisarts, casemanager of een wijkverpleegkundige kan u hierbij helpen. Tussen de aanvraag en indicatiestelling zitten ongeveer 6 weken.*
Vervolgens vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb) aan bij het Zorgkantoor. Hiermee kunt u zelf zorg inkopen.  Wij kunnen u ondersteunen bij het doen van de juiste aanvragen.

 

De bewoners van Artemis betalen een vast bedrag aan huur en servicekosten. Naast de verplichte eigen bijdrage zijn er geen kosten voor de zorg.

 

Eigen bijdrage


De zorg voor ouderen met Alzheimer wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), die valt onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Iedereen die een beroep doet op de AWBZ moet een eigen bijdrage betalen. Deze wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) geïnd.

Hoe hoog de eigen bijdrage is, verschilt per situatie. Cliënten die intramuraal wonen in een verzorgings- of verpleeghuis betalen een hogere eigen bijdrage dan mensen die zelfstandig wonen waarbij de zorg afzonderlijk wordt geleverd (extramuraal wonen).
Bewoners van de voorzieningen van Artemis wonen zelfstandig waardoor zij een lagere eigen bijdrage voor de zorg hoeven te betalen.

Het verschil in eigen bijdrage kan oplopen tot bijna €1900,00 per maand!

 

De eigen bijdrage wordt vastgesteld op basis van de geleverde uren zorg. De eigen bijdrage is gemaximeerd op basis van het verzamelinkomen van de cliënt van twee jaar geleden. De te betalen eigen bijdrage over geleverde zorg is dus óf gemaximeerd door de indicatie (er mogen niet meer uren zorg worden gedeclareerd dan er volgens indicatie beschikbaar is), óf door het maximum op basis van het verzamelinkomen.

Wilt u exact weten wat uw naaste aan eigen bijdrage gaat betalen per maand? Kijk dan op de website van het CAK  en vul het rekenprogramma in.

*Het kan voorkomen dat de afgegeven indicatie uiteindelijk afwijkt van wat is aangevraagd, of dat de ingangsdatum van de afgegeven indicatie afwijkt van de gewenste datum. Artemis zal in dat geval het verschil tussen de ingezette uren en de door de indicatie vergoede uren bij de bewoner in rekening brengen. Na plaatsing wordt direct gestart met het leveren van de gewenste zorg, maar het risico van het niet - onvolledig of later verkrijgen van een geldige CIZ-indicatie ligt bij de bewoner. Gelukkig is de ervaring dat zulke situaties uitzonderlijk zijn.

 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)


Bij de gemeente kunnen speciale hulpmiddelen zoals een rolstoel of een tillift worden aangevraagd. Deze hulpmiddelen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hier kunt u ook een pgb voor aanvragen.

 

ZorgverzekeringsWet (ZvW)

 

Iedereen in Nederland is verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Ook bij Artemis is basisverzekering verplicht (de bewoners kunnen hun huidige verzekering gewoon aanhouden). Deze verzekering wordt aangesproken in het geval van:

  • een huisartsconsult of bezoek aan de locatie
  • een ziekenhuisopname
  • apotheekkosten
  • tandartskosten
  • gebruik van overige (para)medische diensten zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, geriater, enz. 

 

Bekijk hier het service overzicht.

Residence

Andelst

Europaplein 1

6673 BT Andelst

+31 488 726080

Residence

Zetten

Stationsstraat 27

6671 AW Zetten

+31 488 745 112

Heeft u vragen?

Stuur ons een rechtstreeks emailbericht

of stel uw vraag via ons online formulier. Wij zullen deze natuurlijk zo spoedig mogelijk beantwoorden.